Chinese Taipei Sailing Association (CTSA)
Rm#903,
No.20, Zhulun St.,
Zhongshan Dist.,
Taipei City 10489,
Taiwan (R.O.C.)

Telephone: +(886)2-8771-1442 Fax: +(886)2-2740-3395
Contact Name: Hsiao-Yun WANG
E-Mail:  
Contact Name: Ting KUO
E-Mail: